Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub brak działania (zaniedbanie) przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące psychiczne i fizyczne cierpienie i szkody.

Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

Formy przemocy:

Przemoc fizyczna- naruszenie nietykalności fizycznej prowadzące do zadania bólu i obrażeń: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie itp.
Przemoc psychiczna- naruszenie godności, agresywne zachowania o charakterze poniżającym lub budzącym poczucie zagrożenia oraz wywołującym emocjonalne cierpienie lub ból: izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie itp.
Przemoc seksualna- naruszenie intymności, zmuszanie do współżycia seksualnego lub innych praktyk seksualnych, które są nieakceptowane.
Przemoc ekonomiczna- naruszenie własności, uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.
Zaniedbywania- naruszanie obowiązku opieki, niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

Definicja przemocy według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne”.

PAMIĘTAJ !

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!
Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij działania umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności.

• w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997,112) lub prokuratora – szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz  Twoim bliskim ochrony i wszczęcie odpowiednich procedur
•  w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

Aplikację można pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.