Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Co to jest?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest jedną z form pomocy społecznej i może zostać udzielona w formie pieniężnej lub rzeczowej. Celem tego świadczenia jest umożliwienie osobie albo rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprawę tej sytuacji przez jej przezwyciężenie.

 

Komu przysługuje?

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wyn. 776 zł;
  2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wyn. 600 zł.

 

Pomoc pieniężna

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznana w formie pieniężnej w postaci:

- jednorazowego zasiłku celowego,

- nieoprocentowanej pożyczki.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pożyczka może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej. Niemniej jednak szczegółowe warunki jej udzielania i spłaty oraz jej zabezpieczenie reguluje się w odpowiedniej umowie z gminą.

 

Pomoc rzeczowa

Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Udostępnienie maszyn i narzędzi pracy następuje na podstawie umowy użyczenia.
W sprawach pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia gmina współdziała z powiatowym urzędem pracy.

 

Komu nie przysługuje?

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

 

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie niezależnie od dochodu?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się może być przyznana osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na tę pomoc.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.