Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłek okresowy

Co to jest?

Zasiłek okresowy jest to świadczenie pieniężne przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Komu przysługuje?

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wyn. 776 zł;
  2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wyn. 600 zł.

 

Ile wynosi zasiłek okresowy?

  1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  2. W przypadku rodziny zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

  1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  2. Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

Cel, forma i okres przyznania

Zasiłek okresowy ma  zaspokajać niezbędne potrzeby. Świadczenie to zakłada dużą samodzielność osoby korzystającej z tej formy pomocy, ponieważ to ona sama pod nadzorem pracownika socjalnego będzie musiała wybierać potrzeby, które będą w pierwszej kolejności zaspokajane przy jego wykorzystaniu. Uzupełnieniem tego zasiłku mogą być zasiłki celowe, które winny być przyznawane na zaspokojenie tych potrzeb, które nie będą możliwe do zaspokojenia przy wykorzystaniu środków pochodzących z zasiłku okresowego.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. Wówczas zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej powyżej nie częściej niż raz na 2 lata.

 

Zasiłek okresowy niezależnie od dochodu?

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.